Potwierdzenie zdolności do pracy. Jak wygląda orzeczenie lekarskie?

lekarz daje zaświadczenia

Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy na nowym stanowisku lub m.in. po długotrwałej chorobie musi otrzymać potwierdzenie zdolności do pracy w formie orzeczenia lekarskiego. Wydawane jest ono przez lekarza medycyny pracy zgodnie z obowiązujący przepisami. Wyjaśniamy, czym jest potwierdzenie zdolności do pracy i jak wygląda wydawane przez lekarza orzeczenie.

 

Jak wygląda orzeczenie potwierdzające zdolność do pracy?

Dokument, który wydaje lekarz medycyny pracy w celu potwierdzenia zdolności do pracy, zawiera numer orzeczenia oraz numer skierowania na badanie, dane pracownika (imię, nazwisko, adres, PESEL) i pracodawcy (nazwa i adres zakładu pracy).  Wskazuje on, czy pracownik może zostać przyjęty do pracy na danym stanowisku lub kontynuować wykonywanie swoich dotychczasowych obowiązków. Lekarz na podstawie badania stwierdza w nim, że:

  • pracownik może podjąć lub nadal wykonywać pracę ze względu na brak stwierdzonych przeciwwskazań zdrowotnych,
  • pracownik jest całkowicie niezdolny do podjęcia pracy lub wykonywania pracy na danym stanowisku,
  • pracownik utracił zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Na orzeczeniu znajdują się także data następnego badania kontrolnego, pieczątka i podpis lekarza oraz data i miejsce wykonania badania.

Kiedy należy uzyskać potwierdzenie o zdolności do pracy?

Zanim podejmiemy pracę na konkretnym stanowisku, musimy zostać skierowani przez pracodawcę na badania wstępne, które przeprowadza lekarz medycyny pracy. Mają one na celu sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia pracownika oraz wykrycie ewentualnych przeciwwskazań, które uniemożliwiają rozpoczęcie stosunku pracy. Potwierdzenie o zdolności do pracy musimy także uzyskać w sytuacji, gdy przebywaliśmy na zwolnieniu lekarskim oraz gdy poddawani jesteśmy niezbędnym badaniom kontrolnym. Całkowita niezdolność do pracy na danym stanowisku uniemożliwia podjęcie stosunku pracy; częściowa niezdolność do pracy może skutkować koniecznością podjęcia pracy na innym stanowisku lub wymuszać zastosowanie przez pracodawcę przepisów ochronnych. Tak dzieje się m.in. w przypadku potwierdzenia, że zatrudniona pracownica jest w ciąży, co uniemożliwia wykonywanie pracy np. w porze nocnej. W sytuacji, gdy pracownik jest już związany z pracodawcą umową o pracę, to potwierdzenie zdolności do pracy jest niezbędne w celu jej przedłużenia i wydawane jest podczas badania kontrolnego. Niejednokrotnie zdarza się, że lekarz medycyny pracy potwierdza negatywny wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika - wówczas pracodawca musi zastosować się do zaleceń lekarskich, przenosząc pracownika na inne stanowisko.