Podstawowe zadania lekarza medycyny pracy

podstawowe zadania lekarza

Wszystkie osoby, które pracują lub pracowały na etacie, miały do czynienia z lekarzem medycyny pracy. To właśnie on stwierdza, czy nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań, by dana osoba pracowała na określonym stanowisku. Co dokładnie należy do obowiązków lekarza medycyny pracy? Sprawdźmy!

Medycyna pracy

Orzeczenie lekarskie, które wydaje lekarz medycyny pracy, może dotyczyć badań wstępnych (obowiązkowych dla osób dopiero rozpoczynających pracę), okresowych (ponownych badań co pewien czas), lub kontrolnych (przed powrotem pracownika do pracy po zwolnieniu chorobowym trwającym dłużej niż 30 dni). Lekarz medycyny pracy określa zakres i częstotliwość badań na podstawie charakterystyki stanowiska pracy, które pracownik otrzymuje w skierowaniu na badania. Kieruje się przy tym wytycznymi z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. Lekarz, w razie potrzeby, może jednak zlecić wykonanie dodatkowych badań specjalistycznych. Po przeanalizowaniu wyników wszystkich badań wydaje on zaświadczenie lekarskie, które trafia do rąk pracownika i jego pracodawcy.

Obowiązki lekarza medycyny pracy

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że obowiązki lekarzy medycyny pracy nie ograniczają się tylko do wystawiania orzeczeń. Wielu z nich zajmuje się również poradnictwem związanym z chorobami zawodowymi, czy prowadzeniem badań w zakresie patologii zawodowych. Do ich obowiązków należy też między innymi diagnostyka chorób zawodowych, czy monitorowanie zdrowia pracowników z grupy szczególnego ryzyka (np. kobiet ciężarnych, osób młodocianych). Lekarze medycyny pracy podejmują różne działania, mające na celu ochronę zdrowia pracowników, w tym rozpoznają czynniki szkodliwe na danym stanowisku. Udzielają też pracodawcom porad z zakresu nie tylko bezpieczeństwa, ale również i ergonomii, fizjologii oraz psychologii pracy. Część lekarzy medycyny pracy zajmuje się udzielaniem pierwszej pomocy medycznej w miejscu pracy, a jeszcze inni rehabilitacją leczniczą. Do obowiązków lekarzy medycyny pracy można zaliczyć też promocję zdrowia w postaci wdrażania programów prozdrowotnych, prowadzenia kursów itp.