Na czym polegają badania profilaktyczne dla pracowników?

badanie

Kodeks pracy narzuca na pracodawców obowiązek monitorowania stanu zdrowia swoich pracowników. Oczywiście nie chodzi tu o szczegółowe zapoznawanie się z ich schorzeniami, co byłoby niedopuszczalne. Mowa jednak o badaniach, które potwierdzają lub wykluczają zdolność pracownika do świadczenia pracy.

Kiedy konieczne są badania profilaktyczne dla pracowników?

To zagadnienie szczegółowo opisuje art. 229 Kodeksu pracy. Znajomość i przestrzeganie tego przepisu może ochronić pracodawców przed niepomyślną kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy. Artykuł ten wyróżnia dwa rodzaje badań, a mianowicie badania wstępne oraz badania kontrole, zwane także profilaktycznymi.

Badania profilaktyczne konieczne są w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni. Mają one zatem wykazać, że pracownik może powrócić na swoje stanowisko po okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Obowiązkiem pracodawcy jest więc skierowanie swojego podwładnego do ich wykonania. Warto zaznaczyć, że zgodnie z prawem niemożliwy jest powrót do pracy bez pozytywnego orzeczenia lekarskiego.

Badania kontrolne są konieczne także, gdy pracodawca zatrudnia pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających. Muszą być one wówczas wykonane po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tego typu substancjami, a także po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli pracownik wyrazi taką chęć.

Co grozi za niewykonanie badań profilaktycznych dla pracowników?

W przypadku, gdy pracownik uchyli się od wykonania obowiązkowych badań kontrolnych, pracodawca może nawet rozwiązać z nim umowę. Co więcej, może zrobić to także bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wynika to z faktu, że jest to obowiązek każdego pracownika, który stanowi jednocześnie polecenie służbowe.

Warto jednak zaznaczyć, że badania profilaktyczne dla pracowników powinny być wykonywane w miarę możliwości w godzinach ich pracy. Tym samym zachowują oni prawo do wynagrodzenia. Obowiązek pokrycia kosztów ich wykonania spoczywa na pracodawcy.