Kto kieruje na badania wstępne do pracy i kto za to płaci?

doktor

Podejmując się pracy w nowym zakładzie, pracownik musi dopełnić kilku niezbędnych formalności. Jedną z ważniejszych kwestii jest odbycie szkolenia BHP i podpisanie umowy czy innych dokumentów. Istotne jest jednak również to, że nowo przyjęty pracownik nie może podjąć się pracy, jeśli jego stan zdrowia na to nie pozwala. Właśnie dlatego kluczowe jest to, by lekarz medycyny pracy wydał stosowny dokument, który potwierdzi taką zdolność. W tym celu pracownik musi udać się na badania wstępne do pracy. Kto na nie kieruje i kto pokrywa koszty związane z ich wykonaniem?

Skierowanie na badania wstępne i ich zakres 

Orzeczenie o zdolności do pracy przez lekarza medycyny pracy jest niezbędne, by pracownik mógł rozpocząć wykonywanie obowiązków zawodowych. Aby mogły się one odbyć, pracownik otrzymuje od pracodawcy skierowanie na badania wstępne, których zakres dostosowany jest do zajmowanego stanowiska oraz zagrożeń związanych z czynnościami wykonywanymi podczas pracy. Do podstawowego zakresu takich badań zaliczają się przede wszystkim tak zwane badania fizykalne, które polegają na sprawdzeniu wagi i wzrostu pacjenta oraz jego osłuchaniu.

Kolejnym elementem są badania laboratoryjne. W ich zakres wchodzi z kolei badanie moczu i krwi oraz wykonanie pomiaru glukozy. W zależności od tego, w jakich warunkach będzie odbywała się praca czy z jakimi substancjami będzie miał kontakt pacjent, mogą zostać zlecone również dodatkowe badania. Może to być na przykład spirometria, próby wątrobowe czy badanie widzenia o zmierzchu.

Kto płaci za badania wstępne? 

Przepisy dotyczące pokrywania kosztów związanych z badaniami wstępnymi regulowane są prawnie. Na pracodawcy spoczywa obowiązek dbania o bezpieczeństwo oraz higienę pracy pracowników. W związku z tym to pracodawca pokrywa koszty związane z wykonaniem badań wstępnych przez pracownika (taki zapis znajduje się w art. 229 § 6 Kp). Dodatkowo zgodnie z art. 229 § 4 Kp nie ma możliwości, by pracodawca dopuścił do pracy osobę, która nie ma aktualnego orzeczenia lekarskiego, na którym stwierdzony zostaje brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na określonym stanowisku.