Jak długo należy przechowywać orzeczenie lekarskie pracownika?

lekarz-orzeczenie

Każdy pracownik, który podpisuje umowę o pracę, musi posiadać aktualne orzeczenie lekarskie dotyczące przydatności do pracy na konkretnym stanowisku. Jest to bardzo ważny dokument, który wskazuje na brak przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Jak długo jednak pracodawca musi przechowywać takie orzeczenie lekarskie w aktach pracownika? Czy może się go pozbyć w chwili, gdy stosunek pracy pomiędzy nimi ustanie?

Akta osobowe pracownika – co zawierają?

Orzeczenie lekarskie to zaledwie jeden z wielu dokumentów dotyczących pracownika, które pracodawca musi przechowywać w jego aktach osobowych. Powinny one składać się z czterech części oznaczonych literami: A, B, C i D. Część A zawiera głównie dokumenty dotyczące danych osobowych i właśnie skierowanie na badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne) oraz orzeczenia lekarskie. W części B zawarte są dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy, na przykład umowa o pracę i wszelkie aneksy do niej. Część C to z kolei dokumentacja związana z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Jeśli jednak pracownik poniósł jakąkolwiek odpowiedzialność lub został ukarany, takie informacje powinny znaleźć się w części D.

Orzeczenia lekarskie – jak długo przechowywać?

Przepisy dotyczące przechowywania akt osobowych pracowników - także orzeczeń lekarskich - zmieniły się stosunkowo niedawno. Do 1 stycznia 2019 roku przechowywanie tych dokumentów było obowiązkowe przez okres 50 lat od ustania stosunku pracy, czyli na przykład rozwiązania umowy o pracę. Od 1 stycznia 2019 roku okres ten znacząco skrócono i obecnie wynosi on jedynie 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy. Warto przy tym pamiętać, że nie przeszkadza to w żaden sposób pracownikowi w podjęciu nowej pracy, gdyż każdy dokument, taki jak skierowanie na badania lekarskie czy orzeczenie lekarskie, wydawany jest w dwóch egzemplarzach. Dzięki temu pracownik dysponuje własnym egzemplarzem takiego oświadczenia, a drugi dokument może być przez lata przechowywany przez byłego pracodawcę.