Badania okresowe w pracy

badania

Pracownik zatrudniony na umowie o pracę musi wykonywać badania okresowe. Pracodawca nie może dopuścić do wykonywania obowiązków osoby, która nie przedstawi ważnego zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. Jeśli pracownik odmówi wykonania badań, pracodawca ma prawo rozwiązać z nim umowę natychmiast, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Pracownik zatrudniony na umowie o pracę musi wykonywać badania okresowe. Pracodawca nie może dopuścić do wykonywania obowiązków osoby, która nie przedstawi ważnego zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. Jeśli pracownik odmówi wykonania badań, pracodawca ma prawo rozwiązać z nim umowę natychmiast, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Jak wyglądają badania okresowe?

Badania okresowe mają ocenić stan zdrowia danego pracownika i jego zdolność do wykonywania przypisanych mu obowiązków służbowych. Aby mógł je wykonać, pracodawca ma obowiązek zapewnić mu jeden płatny, wolny dzień. Rodzaj badań dla danego stanowiska pracy określa lekarz, który ma prawo zlecić dodatkowe badania, jeśli będzie miał jakiekolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia pacjenta. Badania okresowe, według Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r., powinny odbywać się nie częściej niż co rok i nie rzadziej niż co pięć lat. Dodatkowo rozporządzenie zaleca dodatkowe badania (związane ze środowiskiem pracy), np. neurologiczne i EKG dla osób narażonych w pracy na promieniowanie elektromagnetyczne, czy morfologię, dla osób pracujących z użyciem benzyny. Lekarz może zalecić także częstsze badana okresowe danemu pracownikowi lub stwierdzić przeciwwskazania do pracy danej osoby na konkretnym stanowisku. W ostatnim przypadku pracodawca ma obowiązek przesunąć pracownika na inne stanowisko. Pracownik z kolei może odwołać się od orzeczenia lekarskiego, lecz musi to zrobić w terminie 7 dni od jego wydania.

Co grozi za brak badań?

Jak już było wspomniane, pracownik, który nie dostarczy ważnego orzeczenia lekarskiego, może nawet być zwolniony z pracy. Jeśli obowiązku wysłania pracownika na badania nie dopełni pracodawca (lub pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki bez ważnych badań), grozi mu kara grzywny w wysokości od 1000 do 30000 zł. Coraz więcej pracowników przestaje traktować badania okresowe jako przykry obowiązek i mają świadomość tego, że wczesne wykrycie nawet niedużych nieprawidłowości może uratować im życie w przyszłości.