Badania kierowców zawodowych

kierowca

Kierowcy zawodowi zgodnie z ustawą o transporcie drogowym są zobligowani do przeprowadzania badań lekarskich oraz testów psychologicznych potwierdzających zdolność do wykonywania tego rodzaju zawodu.

Kierowcy zawodowi zgodnie z ustawą o transporcie drogowym są zobligowani do przeprowadzania badań lekarskich oraz testów psychologicznych potwierdzających zdolność do wykonywania tego rodzaju zawodu. Badania te oraz testy wykonuje się co 5 lat do czasu ukończenia przez kierowcę wieku 60 lat, natomiast później niezbędne jest ich powtarzanie co 30 miesięcy. Jest to szczególnie istotne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo samego kierowcy, ale także jego pasażerów oraz innych użytkowników drogi.

Podczas badań lekarz sprawdza ogólny stan zdrowia pracownika, w tym szczególnie skupia się na działaniu układu krążenia, nerwowego, oddechowego, a także ocenia sprawność narządu ruchu i ogólny stan psychiczny. Istotne jest również stwierdzenie występowania chorób wzroku, słuchu, objawów nadużywania alkoholu oraz innych poważnych zaburzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na prowadzenie pojazdów. Po zakończeniu badań lekarz wydaje orzeczenie, w którym zawiera brak lub istnienie przeciwwskazań do pracy w charakterze kierowcy zawodowego.

Testy psychologiczne

Poza wykonaniem odpowiednich badań lekarskich, kierowcy zawodowi powinni przejść badania i testy psychologiczne, na podstawie których wydaje się decyzję, czy mogą wykonywać swój zawód. Są to badania w zakresie psychologii transportu, które składają się z kilku części. Najpierw przeprowadza się wywiad bezpośredni oraz obserwuje zachowania kierowcy podczas jego trwania. Później wykonuje się bardziej szczegółowe testy diagnostyczne, których celem jest ocena i opis zdolności intelektualnych oraz procesów poznawczych danej osoby, jej osobowości, dojrzałości społecznej oraz sprawności psychomotorycznej. Ważnym elementem diagnostyki jest również dowiedzenie się, w jaki sposób osoba badana zachowuje się w trudnych sytuacjach, jak sobie radzi w stresie.

Tak szeroki i różnorodny zakres badań jest niezbędny w przypadku kierowców zawodowych, ponieważ ten zawód wiąże się z dużą odpowiedzialnością, która dotyczy nie tylko samego kierowcy, ale także zdrowia i życia innych ludzi. Dlatego trzeba mieć pewność, że dana osoba będzie mogła go wykonywać pod każdym względem jak najlepiej.